> Työssäoppiminen > Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla

Ammattiosaamisen näyttö työssäoppimisjaksolla

Jos työssäoppimisjaksoon sisältyy näyttö, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja määrittelevät näyttötehtävän tai -kokonaisuuden työssäoppimissopimusta laatiessaan.

Jakson edetessä opiskelija konkretisoi näytön (aikataulu, näyttötehtävä) kirjalliseen näyttösuunnitelmaansa työpaikkaohjaajan ja opettajan tuella.

Ennen näyttöä opiskelijalla tulee olla mahdollisuus oppia näytöllä arvioitava osaaminen. Näyttösuunnitelman laatiminen ja työssäoppimisen aikana osoitettu osaaminen varmistavat sen, että opiskelija on saavuttanut näytön edellyttämät valmiudet ja perehtynyt arviointikriteereihin.

Näytön arviointi pohjautuu arviointikriteereihin, joihin osapuolet perehtyvät ennen näyttöä. Ennen näyttöä sovitaan myös ohjauksesta näytön aikana ja sen mahdollisesta vaikutuksesta näytön arvosanaan (kriteerit).

Näytön aikana työpaikkaohjaaja tekee havaintoja opiskelijan työstä. Myös opettaja voi osallistua näytön seuraamiseen mahdollisuuksien mukaan. Havaintojen tukena voidaan käyttää myös valokuvausta, äänitystä tai videointia, jos siitä on etukäteen sovittu ja jos sille ei ole estettä.

Opiskelija valmistautuu näytön arviointikeskusteluun tekemällä kirjallisen itsearvioinnin ja käyttämällä siinä hyväksi näytön arviointikriteereitä.

Työssäoppimisjaksolla toteutetun ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja, joka toimii puheenjohtajana ja vastaa myös arvioinnin ja perusteluiden kirjaamisesta arviointilomakkeelle.

Arvintikeskustelun alussa osapuolet kertovat havaintonsa ja kokemuksensa näytöstä. Niitä verrataan näytön arviointikriteereihin. Vertailun avulla voidaan perustella opiskelijan näytössä osoittama osaamistaso ja samalla näytön arvosana.

Kun havainnot ja muu arviointiaineisto on esitelty ja edellä kuvattu vertailu on tehty, opettaja ja työpaikkaohjaaja päättävät arvosanasta.

Arviointikeskustelun lopuksi arviointilomakkeelle kirjatut merkinnät tarkastetaan yhdessä ja osapuolet vahvistavat arvioinnin allekirjoituksillaan.

Tutustu tarkemmin ammattiosaamisen näyttöjen järjestämiseen ja arviointiin tästä.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma