> Työssäoppiminen > Työssäoppimisen valmistelu

Ennen työssäoppimista...

opiskelijat perehtyvät työelämään, työturvallisuuteen ja alansa ammattitaitovaatimuksiin, kartuttavat teoreettista ja käytännöllistä osaamistaan sekä valmentautuvat työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin.

Puitesopimuson työpaikan ja ammattiopiston välinen sopimus, jolla varmistetaan työpaikan halukkuus ja edellytykset järjestää koulutusta. Näitä ovat

- koulutuksen järjestämisen kannalta riittävä tuotanto- ja palvelutoiminta
- turvallinen ja asianmukainen työympäristö, välineistö ja laitteisto
- mahdollisuus nimetä opiskelijalle ammattitaidoltaan, työkokemukseltaan ja koulutukseltaan pätevä työpaikkaohjaaja.

Ohjaava opettaja valmistelee sopimuksen opiskelijahallinto-ohjelmalla tutustuttuaan työpaikkaan. Sopimus on voimassa toistaiseksi, jos työpaikan olosuhteet pysyvät ennallaan. Se voidaan haluttaessa tehdä myös määräaikaiseksi.

Yhteistyö työsuojelupiirin kanssa

Työssäoppimistavoitteisiin saattaa sisältyä tehtäviä, jotka on määritelty nuorille työntekijöille vaarallisiksi tai erityisen haitallisiksi. Jos työssäoppija on alle 18-vuotias, tehdään asiasta tehdään ilmoitus tai selvitys työpaikkaa valvovalle työsuojelupiirille.

Tietyt erityisen haitalliset työt kielletään nuorilta työntekijöiltä. Nämä tulisi karsia alle 18-vuotiaan työtehtävistä työssäoppimissopimuksella. Jos tämä ei ole mahdollista, haetaan työsuojelupiiriltä kyseisten tehtävien teettämistä koskeva poikkeuslupa.

Ilmoitus, selvitys tai poikkeuslupa ovat voimassa yhtä kauan kuin puitesopimus edellyttäen, että työpaikan olosuhteet pysyvät muuttumattomina.

Valmennus ja valmentautuminen

Opiskelijoiden valmentamisesta vastaa ohjaava opettaja. Valmennukseen sisältyy tietoa sopimuksista ja niiden merkityksestä, työssäoppimisesta oppimismenetelmänä, työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteista ja arvioinnista, eri osapuolten tehtävistä, työturvallisuudesta, työelämän pelisäännöistä sekä työssäoppimiseen sisältyvistä tehtävistä, kuten esimerkiksi oppimispäiväkirja. 

Valmennuksen ja valmentautumisen apuna voidaan käyttää oheista valmennusohjelmaa sekä portaaleita. Opiskelija voi arvioida omaa työkykyään ennen jaksoa myös Ammattiosaajan työkykypassilla.

Valmennuksen yhteydessä varmistetaan opiskelijan tietämys tutkintoalan työturvallisuusriskeistä ja niiden torjumisesta sekä käyttämään oheista lomaketta riskitilanteiden ilmoittamiseen. Jos jaksolla sattuu työtapaturma opiskelijan on myös tärkeä toimia vakuutusohjeiden mukaan.

Ohjaava opettaja valmentaa myös työpaikkaohjaajan perehdytys-, ohjaus-, valvonta- ja arviointitehtävään sekä informoi tätä työpaikkaohjaajakoulutuksesta.

Hyvin valmentautunut opiskelijaa voi osallistua myös työpaikkaohjaajansa valmentamiseen.

Työssäoppimissopimus

Työssäoppimispaikan hankkii alasta riippuen ammattiopisto tai opiskelija. Työssäoppimispaikkoina voivat toimia ne yritykset, julkisyhteisöt ja kansalaisjärjestöt, joiden kanssa ammattiopisto on tehnyt puitesopimuksen.

Työssäoppiminen pohjautuu työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan väliseen työssäoppimissopimukseen, jolla tarkennetaan ennen jaksoa tai sen ensimmäisellä viikolla työssäoppimiseen ja näyttöön sisältyvät yksityiskohdat (tavoitteet, tehtävät, työprosessit, näytöt). Sopimus tehdään myös silloin, kun työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa Sopimus tallennetaan opiskelijahallintojärjestelmään.
Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma