> Ammattiosaamisen näyttö > Näytön toteuttaminen

Näytön toteuttaminen

Näyttö aloitetaan palaverilla, jossa kerrataan näyttökokonaisuus ja osapuolten tehtävät näytön aikana ja jälkeen sekä pelisäännöt (esim. arviointiin ja turvallisuuteen liittyvät seikat). Jos näytön antaa samanaikaisesti useampi opiskelija (esim. oppilaitosnäyttö), on jokaisella oltava nimilappu.

Näyttöön varataan riittävästi aikaa. Opiskelun loppupuolella näytöissä voidaan kiinnittää huomiota myös ajankäyttöön ja joutuisuuteen.

Arvioija seuraa opiskelijan työskentelyä siinä määrin, että kykenee muodostamaan selkeän kuvan opiskelijan osaamisesta. Hänen on oltava paikalla työsuorituksen arvioinnin kannalta tärkeissä työvaiheissa sekä sellaisten vaiheiden aikana, joihin voi sisältyä työturvallisuusriskejä.

Omasta ja ympäristön työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu oleellisena osana näytön arviointiin. Jos näytön suorittaja aiheuttaa vaaraa itselleen, toisille tai ympäristölle, näyttö keskeytetään. Näytön keskeytykseen voi johtaa myös sopimusten ja ohjeiden laiminlyönti. Opiskelija voi näyttöä antaessaan kysyä neuvoa tai pyytää apua, mutta se otetaan huomioon arvioinnissa.

Arvioija käyttää apunaan näytön arviointilomaketta sekä tutkintoalakohtaisia arviointikriteereitä. Arvioija voi tehdä näytön aikana opiskelijalle työsuoritusta tarkentavia kysymyksiä. Mahdollisuuksien mukaan arviointiaineistoa voidaan täydentää ottamalla valokuvia, videotallenteita sekä säilyttämällä työsuorite.

Pari- tai ryhmänäytössä arvioidaan jokaisen opiskelijan osaaminen erikseen riippumatta toisten suorituksista. Myös arviointikeskustelu toteutetaan yksilöllisesti riippumatta näytön toteuttamistavasta.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma