> Tutkintoalat > Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalalla toimitaan julkisen (kunnat, kuntainliitot, valtio) tai yksityisen työnantajan palveluksessa, kolmannella sektorilla ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös itsenäisinä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla työn tavoitteena on kohdata asiakas tai potilas kokonaisvaltaisesti ihmisenä, edistämällä, tukemalla ja vahvistamalla hänen voimavarojaan ja toimintakykyään.

Sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviltä edellytetään hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä perusvalmiuksia eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Työ edellyttää lisäksi yhteistyökykyä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja ja alalle soveltuvuutta. Alalla toimijoilta edellytetään ammatillista vastuullisuutta, joustavuutta ja kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon aikaisempaa monipuolisemmissa ja vaativimmissa tehtävissä.

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatuksen perustehtävissä. Työtä tehdään asiakkaan kotona, erilaisissa asumis- ja palveluyksiköissä tai sairaaloissa ja laitoksissa. Työn tavoitteena on ohjata, tukea ja auttaa ihmistä selviytymään omassa arjessaan mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti. Lähihoitaja työskentelee lähellä ihmistä - lähihoitajan ammatti on palveluammatti, jonka lähtökohtana ovat asiakkaiden tai palvelun käyttäjien tarpeet ja toiveet.

Lähihoitajan työ edellyttää:
• kykyä kuunnella ja kunnioittaa asiakkaita heidän kulttuurinsa huomioon ottaen
• kykyä kohdata eri-ikäisiä ihmisiä ja heidän perheitään erilaisissa tilanteissa
• kriittistä ajattelua ja vuorovaikutustaitoja
• kädentaitoja
• päätöksentekokykyä
• ongelmanratkaisutaitoja

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa perehdytään esimerkiksi lapsen ja nuoren hoitoon ja kasvatustyöhön sekä sairaan lapsen ja nuoren hoitoon. Työpaikkoina voivat olla esimerkiksi päiväkodit, koulut, koululaisten iltapäiväkerhot, lapsiperheiden kotihoito, vastasyntyneiden- ja lastenosastot tai nuorisotoimistot.

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutus-ohjelman opinnot sisältävät mielenterveys- ja päihdetyötä. Niiden aikana perehdytään esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmaisen kohtaamiseen sekä yksilölliseen mielenterveys- ja päihdetyöhön. Työelämässä sijoitutaan muun muassa päiväkeskuksiin, kuntoutuskoteihin, psykiatrisiin sairaaloihin, laitoskoteihin ja katkaisuhoitoyksiköihin.

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelmassa keskitytään asiakkaan hoito- ja huolenpitoprosessiin, kuntoutumisen edistämiseen, sairaanhoitoon, ravitsemukseen sekä lääkehoitoon. Työpaikkana voi olla kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), palvelutalot, hoitokodit, vanhainkodit sekä sairaalat.

Vammaistyön koulutusohjelmassa perehdytään vammaistyön etiikkaan ja asemaan yhteiskunnassa, vammaisen kohtaamiseen, yksilölliseen vammaistyöhön sekä eri ikäisten ihmisten erilaisuuteen. Koulutusohjelmasta valmistunut voi työskennellä esimerkiksi palvelutaloissa, asumisyksiköissä, erityiskouluissa, työ- ja toimintakeskuksissa, perhekodeissa ja koti-, päivä- tai laitoshoidon parissa.

Kuntoutuksen koulutusohjelmassa perehdytään asiakkaan kokonaisvaltaiseen kuntoutusprosessiin, toimimiseen kuntoutuksen toimintajärjestelmässä, fyysisen toimintakyvyn edistämiseen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseen. Työpaikkana voivat olla muun muassa kuntoutumislaitokset ja – yksiköt, palvelutalot ja – keskukset, terveyskeskusten vuodeosastot, toiminta- ja työkeskukset, kotihoidon eri ympäristöt ja kylpylät.

Asiakaspalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelman suorittanut osaa toimia sosiaali- ja terveysalan sihteerin työssä avohuollossa, laitoksissa ja järjestöissä. Hän osaa kuntouttavan työotteen mukaan suunnitella, hoitaa ja arvioida potilaiden hoitoa vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä lähihoitajan vastuualueella. Alan työpaikkoja on terveyskeskusten vastaanotoissa, erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, saneluiden kirjoittamisyksiköissä ja sosiaalihuollon eri toimintayksiköissä sekä yksityisillä lääkäriasemilla.

Vanhustyön koulutusohjelmassa perehdytään vanhuksen kohtaamiseen, yksilölliseen vanhustyöhön ja vanhuksen arjen mielekkyyden edistämiseen sekä kuntoutumiseen kuin myös vanhustyön etiikkaan ja vanhusten asemaan yhteiskunnassa. Työpaikkoina voivat olla erilaiset asumisyksiköt, päivä- ja palvelukeskukset, kotihoito, vanhainkodit ja terveyskeskusten vuodeosastot.

Työelämä- ja verkkoympäristöpainotteinen sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa koulutusohjelmaopinnot opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Opiskelu koostuu pitkistä ohjatuista työssäoppimisjaksoista, yhteistyöprojekteista työelämän kanssa, verkkopohjaisista opinnoista sekä oppilaitoksella pidettävistä lähipäivistä (9 pv syksyllä 2009 ja 10 pv keväällä 2010). Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, atk:n perustaitojen hallintaa sekä toimivaa laajakaistainternetyhteyttä.

Ensimmäisen vuoden opintosuunnitelma 2008 opintonsa aloittaville opiskelijoille

lahihoitaja,pk.pdf
lahihoitaja,yo.pdf
lukio-lahihoitaja.pdf

Opiskelukustannuksia kertyy jokaisena vuotena ja ne painottuvat ensimmäiselle vuodelle, jolloin ne ovat n. 500 €. Kustannuksia tulee muun muassa suojavaatteiden hakkimisesta, josta ohjaavat opettajat kertovat opintojen alussa.

Hankintaohje opiskelijalle


Yhteystiedot:

Koulutuspäällikkö Terhi Kolari puh.
040 - 868 7552
Opinto-ohjaaja Kirsi Sirkka puh. 050 - 302 5979
Erityisopettaja Anneli Majanen puh. 050 - 576 1536
Kuraattori Anita Puskala puh. 050 - 409 4905                       Kuraattori Kaija Huittinen puh. 040 - 868 7566
Opintosihteeri Riitta Kunnas puh.
050 - 576 1424

Tiimivastaavat:

Elina Kaari puh. 050 - 576 1418
Sirpa Saari puh. 050 - 576 1369
Marja Toivonen puh. 050 - 576 1537
Hannes Ikäheimo puh. 050 - 576 1363


Tutkintoalan toimipiste

Pyynikin toimipiste
Pyynikintie 2
33230 Tampere

Ikaalisten toimipiste
Vanha Tampereentie 5
39500 Ikaalinen

Virtain toimipiste
Sipiläntie 1
34800 VirratHakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma