> Opiskelijalle > Tutkinnon rakenne

Tutkinnon rakenne

Tutkintokohtaiset opinnot ovat perustutkinnon yhteisiä pakollisia ammatillisia opintoja, jotka muodostuvat perustutkinnon ammatillisista perusasioista. Näiden opiskelu ja riittävä osaaminen on edellytys opinnoissa etenemiselle. Koulutusohjelmakohtaiset opinnot ovat tutkintokohtaisten ammatillisten opintojen jälkeen opiskeltavia opintoja..

Koulutusohjelmakohtaiset opinnot sisältävät pakollisten opintojen lisäksi myös valinnaisia opintoja. Ammatillisten opintojen valinnaiset opinnot voivat olla opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valinnaisia opintoja, paikallisten tai alueellisten koulutustarpeiden perusteella oppilaitoksessa suunniteltuja opintoja, ammatillisia opintoja toisesta koulutusohjelmasta tai tutkinnosta, kaikille yhteisiä opintoja tai lukio-opintoja.


Kaikille yhteiset aineet

Kaikille yhteiset opinnot ovat valtioneuvoston päättämät kaikkiin tutkintoihin kuuluvat opinnot kuten äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, liikunta, terveystieto sekä taide ja kulttuuri.

Kaikkien tutkintojen kaikille yhteisten opintojen laajuus on 20 opintoviikkoa, joista pakollisia on 16 ja valinnaisia 4 opintoviikkoa.


Vapaasti valittavat opinnot


Vapaasti valittavat opinnot ovat opintoja, jotka opiskelija voi valita tutkintoonsa kuuluviksi opinnoiksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Opinnot voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai yhteisiä opintoja, jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä sekä ammatillisia tavoitteita ja opiskelijan persoonallisuuden kasvua


Työssäoppiminen


Työssäoppiminen on opetussuunnitelman sisältöjen opiskelua työpaikalla. Sen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Opiskelu tapahtuu työpaikkaohjaajan opastuksella ja ohjaavan opettajan valvonnassa. Opiskelusta tehdään etukäteen työssäoppimissopimus.


Ammattiosaamisen näytöt


Näytöt ovat työelämän kanssa yhteistyössä suunniteltuja ja järjestettäviä osaamisen näytteitä, joilla mitataan opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteiden ja työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista. Näytöt ajoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ne voidaan järjestää joko oppilaitoksessa tai työpaikalla.


Opinnäytetyö


Opinnäytetyö voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osa-alueen erityisosaamista osoittava tehtäväkokonaisuus, kuten kirjallinen työ, multimedia- tai hypermediatyö, selvitys, projektityö tai tuote, joka toteuttaa tutkinnon tavoitteita. Perehdyttäminen opinnäytetyön tekemiseen ja opinnäytetyön ohjeet (erillinen ohjeisto) annetaan opinnäytetyön aihetta valittaessa. Opinnäytetyön laajuus on 2 opintoviikkoa, siitä tehdään kirjallinen raportti ja työ arvioidaan.Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma