> Työssäoppiminen > Työsuojelu

Työsuojelu ja -turvallisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen fyysiseen ja psyykkiseen opiskeluympäristöön myös työssäoppimisen aikana. Asetus ammatillisesta koulutuksesta velvoittaa ammattiopiston

- varmistamaan työssäoppimisen turvallisuuden (puitesopimus)
- tiedottamaan työnantajaa tämän työturvallisuusvastuusta - varmistamaan opiskelijan valmiudet turvalliseen työssäoppimiseen
- tiedottamaan opiskelijan valmiuksista työpaikalle (työssäoppimissopimus)

Laki ammatillisesta koulutuksesta ja Työturvallisuuslaki määrittelevät että työssäoppimispaikan työnantaja

- vastaa työturvallisuudesta, vaikka työssäoppija ei olisi työsuhteessa työnantajaan
- vastaa työssäoppijan perehdytyksestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työturvallisuuteen

Työssäoppijan tulee noudattaa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saamiaan ohjeita ja määräyksiä.

Nuorten työntekijöiden suojelu

Alle 18-vuotias työssäoppija tarvitsee erityissuojelua (Laki nuorista työntekijöistä, Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista tai vaarallisista töistä ja Työturvallisuuslaki).

Nuorten työssäoppijoiden työssäoppimisjaksojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kielletyt, erityisen haitalliset ja vaaralliset työt (Asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta).

Opiskelija voi tehdä erityisen haitallisia tai vaarallisia töitä vain kokeneen ja ammattitaitoisen työpaikkaohjaajan jatkuvassa valvonnassa. Lisäksi on varmistuttava, että työssä käytettävät laitteet, aineet tai työolosuhteet eivät aiheuta hänelle tapaturma- tai terveysriskiä. Tämä varmistetaan puitesopimuksella.

Nuoren työssäoppijan työturvallisuuden varmistamisesta tehdään selvitys / ilmoitus, joka lähetetään tiedoksi työpaikkaa valvovalle työsuojelupiirille. Selvitys uusitaan olosuhteiden muuttuessa.

Tietyt erityisen haitalliset työt ovat nuorilta työntekijöiltä kiellettyjä. Niitä voidaan teettää vain hankkimalla asiaan poikkeuslupa työpaikkaa valvovalta työsuojelupiiriltä. Tällaisten tehtävien ominaisuuksia ovat

  1. työntekijän ikään ja kokemukseen nähden liiallinen rasitus tai vastuu omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattava taloudellinen vastuu tai erityiset vaarat
  2. yksintyöskentely ilmeisessä tapaturman tai väkivallan vaarassa
  3. sukellus
  4. altistuminen haitallisesti myrkyllisille tai syöpää, perimä- ja sikiövaurioita tai muille ihmisen terveyteen pysyvästi vaikuttaville aineille
  5. palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden / herkästi syttyvien nesteiden käsittely vaarallisissa olosuhteissa
  6. haitalliselle säteilylle altistuminen


Hakeminen

Opintotoimistot

Opinto-ohjaajat

Wilma